مخاطبین کنفرانس

 مخاطبین کنفرانس

۱-  اساتید، صاحب‌نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش‌های روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی
۲-  دانشگاه‌ها، مراكز مطالعاتی و كليه مؤسسات پژوهشی و آموزشی
۳-  كليه نهادها و ارگان‌های سياستگذار در امور علوم انسانی